Xaadi-saaxine/ Saaxinete dirto Kaa'laaancho

Bortajete giddora xaadisaaxine woy saaxinete dirto eessittoro, kaa'laanchu umi loosaasinchimatenni hanafanno. Kuni kaa'laanchi kaa'lamatenni hiitti mashaqqe leeltannoro gumulate fajjannohe.

Tene hajajo injeesate...

Open Form Controls toolbar, click Combo Box or List Box icon and drag mouse to generate field. Database connection must exist in the form.


Qaagishshu Bido

Kaa'laanchu umiloosaasinchimmatenni hanafannokki gede fananmo Baino kaa'laancho horoonsi'ra dandaatto.


Xaadi saaxinenna saaxinnate dirto kaa'laanhci jeefishshinsanni mimmituwiinni babbaxxitanno:konnira korkaatu qorqorshu baruwi kalaqooti:

Dirtote saaxine

Dirtote saaxine ko I giddo, eote dirto giddonni horoonsi'raanchu mitte eo dooranno. Kuri euwi daatabeezete shae giddo suuqantinoreetinna dirtote saaxine giddo soorramate didandaantanno.

Xaphoomu wodho garinni,daatabeezete shae giddo leellado dirto eo hanqanfohu formete giddohu forme rumuxxitino shae dikkino. Formete giddo dirtote saaxinna loossate horoonsidhanno maqishshuwi; hakkuno, leeltanno dirto eo maqishshuwi formete shae giddo leeltanno(hornyote shae)nna horoonsi'raanchu dirtote giddonni mitte eo doore suuqinoseha ikkiro hornyo shae garinni e'anno. Maqishshu hornyuwi widoonni,xaa forme shae ledo xaadaancho saaxinna daata reqeccisha/leellisha dandiitanno. Hakkunnira Dirtote saaxine kaa'laanchi lame daata beezete Saaxinna Xaddara Fajjanno, konni daafira qorqorshu baruwi mitte la'anno formeta babbaxxitanno shaera worantinota tittiro daata beeze bare leellisha dandiitanno.

Wolootu shauwi giddo hasiissanno bare hasantannohu barete su'muwa horoonsi'ratenniiti(ControlSource) nna hakkunni gedensaanni baruwu aante aantensa garinni jeefisantanno. Barete su'mi afama hoogiro,dirto fano ikkite gattanno.Dirtote baruwi mimmitu ledo xaaddanno caccafuwa hanqafi'noro, wolu caccafoti umi caccafo xa'mo balanxe shiqinshanni.

Mitte borricho shae batinye shiqishaano nooseta ikkituro, lawishshaho, mitte shiqishaancho kiiro, dirtote saaxine "shiqishaancho kiiro" shiqishaanote shae dirtonni horoonsi'ra dandiitanno. Baruwi Xaadooshshi qoolira kaa'laanchu kuriuu hasaantanno qinaawo xaadooshire baalannire xa'mannohe.

Xaadi-Saaxine

Xaadi saaxinnate koi giddo horoonsi'raano mitte eote dirtowiinni woy eote borro uminsanni doodha dandiitanno.Eootu, horoonsi'raano doo'ritata aamantino dirto gede aamantinori aye daati beeze shaenni ka'inore ikka dandiitanno.Hakkunniranno horoonsi'raano doodhitannori woy eessitanno euwi suuqama dandiitanno. Suuqama dandiitannohu formete giddo calla woy daatu beezeraati. hakkuri daata beezete giddo suuqanturo, forme qasidhino daata beeze shae giddo borreessantanno.

Xaadi saaxinna aye shae giddo daata leellisha dandiitanno. Xaa forme shaenna xaadi saaxinete giddo hornyose leeltatera hasantanno shae (shae dirto) dihasantannote. Xaadi saaxinna maqishshunni diloossanno. Horoonsi'raanchu hornyo doo'riro woy eessiro, halaalancho leeltanno hornyo formete shaewa e'anno. Formete shaenna dirtote shae mereero xaadooshshu hee'ra hoogiro, Barete Xaadishshi shae tenne basera dileeltanno.

Dirtote saaxine koi giddo, dirtote merrerinni dirtote eo giddo suuqantanno eo doori. Xaadisaaxinete koi giddo ledote borro xaa daata beeeze formera borreessama dandiitannore (hornyote shae) nna hasi'ni garinni dirantannore leda dandaatto. Konni assootira, xaadi saaxinete ka'laanchi Daata loosiisaanchu jeefote qooli garinni daata loosiisanno qoola afi'rino, hattono dirtote saaxinna koi giddo kuni qooli dihee'ranno. Tenne basera eessa dandaattohu e'ino borro hornyote shae giddo suuqateetirooti.

Shaete miilla / Dirtote saxine / xaadisaaxine kaa'lamaanchi: Daata

Formete baruwi ledo aante heedhannonsa daati bue doori. Albanni bortaje giddora xaadisantino daati buera surkittoro, kuni qooli leellamannokkiha ikkanno.

Xaadi Saaxine / Dirtote Saxine kaa'lamaancho: Shaete Doodho

Leella dandiitanno daatabeeze sha'a mereerinni amadose dirto eo gede leellate hasisanno shae badanno.

Xaado/Dirto Saaxine Ka'lamaancho: Barete Doorsha

Shaete giddo xawisamino daati bare albiidi qooli shae aaninni doori, dirtote woy xaadisaaxinete giddo amadosi reqeccishama hasiissaannosi daati bare doori.

Dirtote Kaa'lamaanchi: Bare Xaadooshshe

Xaadooshshe kalaqidhino baruwi hornyote shaenna dirtote sha'a giddoonni qole leellishanno.

Xaadi Saaxine Kaa'lamaancho: Daata Beeze Bare

Karsiishshu baruwinni, daatabeezete giddo barete hornyo suuqa woy formete giddo hatte hornyo reqeccishsha dandiinanni.

Huni

Qiphisa Huni hasaawa mitte sooro suuqitokkini cufi.

Badhera

View the selections in the dialog made in the previous step. The current settings remain unchanged. This button can only be activated from page two on.

Aananoha

Click the Next button, and the wizard uses the current dialog settings and proceeds to the next step. If you are on the last step, this button becomes Create.

Please support us!