shiqishote formuwi formete fincora hayyo afidhino formete fincora hayyo wori

Xaphooma

Tene hajajo injeesate...

Open context menu of a selected form element - choose Form Properties - General tab.

Open Form Design toolbar, click Form Properties icon - General tab.


Forme borrote bortajeeti woy spriidishitte babbaxxitanno formete qorqorshuwa ledo ikkite. Weebete Qoolira forme kalaqittoro, horoonsi'raanchu ise aanaani qole interneetete soyaate daata hakko goli giddora eessa dandaanno. Formenniri daatu qorqorshuwi owaataanchu widira fincantannohu URL nni badante ikkanna owaataanchu aana loosama dandiitanno.

Su'ma

Formete su'ma badanno. Kuni su'mi horoonsamannohu Formete Dooyyishshsi giddo forme egensiisateeti.

URL

URL gumulantino forme daatawa fincantara badanno.

Xiyyo

Hogowantino URL leeltannowiiha gawalote xiyyo xawisanno.

Bare qiphisitto/ttaro, aantanno bortaje hiitti xiyyo hogowa dandiitannoro leellishshanno dooro dirto doodha dandaatto/tta. Aantanno daguwi heedhanno:

Eo

Fiche

_blank

Albisufo bortaje fano haarro xiyyo giddo kalaqantinote.

_parent

Aantanno bortaje amate xiyyo giddo kalalqantino. Ama hee'ra hoogguro bortaje mittu dandi xiyyo giddo kalaqantanno.

_self

Aantanno bortaje mittu dani xiyyo giddo kalaqantinote.

_top

Aantanno bortaje sammote deerri xullaallo giddo kalaqantino, hattino, deerreentete jawado xiyyo giddo, xaa xiyyo mullanka sammote xullaallotiro, bortaje xaa xiyyo giddo kalaqantanno.


Shiqishshu dana

Gumulantino forme mashalaqqe fincate hayyo badanno

Hayyo "Afi'ri" horoonsi'ratenni mitte mittente qorqorshi daati qarqaru soorramaano gede ikke fincamanno."? Qorqorsha 1= Qorqorsha 1 & Qorqorsha 2 & ..." forme giddo URL widira maxxagantannoreeti. Naannifikkiimu titti'ramannohu adhaancho owaataancho prograamenniti.

"Wori" hayyo horoonsi'ra, xawisantino URL widira soyaamantainoti formete amado bortaje kalaqantanno.

Shiqishsha daheessa

Daatu taraawora daheessote dana badanno

Qorqorshu mashalaqqe daati taraawanno

Forme sonkanni yannara, baalanti qorqorshuwa $ [beerotesu'mi] giddo afantannoti baala hedote giddo amadaminoreeti. Qorqorshuu su'minna lawaabbanno hornyo, heedhannoha ikkiro, taraawisantannoreeti.

Mittu mittunku koi hiikkuri hornyuwi taraawisamannoro kaima ikkannohu aane sufamino qorqorshaati. Borrote baruwi leellanno eo taraawisantanno, dirtote saaxinera, doorantino eo taraawisantanno; kulaancho saaxinera nna doorote baruwira, xaadisantino maqishshuwi hornyooti baruwi baqqisamiro taraawisamannoreeti.

Tini mashlaqqe ikkite taraawisantanno garira koru doorantino taraawishshi hayyooti (Afi'ri woy wori) nna kodde aa (URL woy baca kifilla). Afi'ri hayyo nna URL daheessa doorantinoro, lawishshsaho, formete giddo hornyote addaarro= soyamamino ikkanno.

HTML giddo egennantino qorqorshuwa gobbanni, $[beerotesumi] wole qorqorshuwa aanno. Huwata hasiissannori, gumulantino kiiro heedhannonsa baruwira, leellado hornyuwi ditarawisamanno kayinnilla rosantino gadete formaatuwaati. Aantanno shae $[beerotesumi] daati rosamino qorqorshi ikke taraawisamanno gara leellishanno:

Qorqorsha

Addaarro hornyo

Kiiraancho bare, womaashu bare

Tonnishshu badaanchi duuchawote uurrinshu malaati gede ikke leellanno.

Yannate bare

Rosantino formaate giddo daatu formaate soyamantanno (MM-DD-YYYY), horoonsi'raanchu baadillicho dirto heedheennanni.

Yannate bare

Rosantino formaate giddo yannate formaate (HH:MM:SS), horoonsi'raanchunniiti baadillicho dirto heedheennanni soyamantanno.

Dirammete bare

Dirammete baruwi hornyo borrote bare garinni soyamantanno, hakkuno, formete giddo leeltino hornyo soyamantinote.

Shaete qorqorsha

Shaete qorqorshinni, mitte mittenti caccafo duuchanka wote taraawisantanno. Qorqorshu su'mi, caccafote su'mi nna caccafote hornyo soyamantanno URL daheesso Afi'ri hayyo ledo horoonsi'ratenni formete giddo taraawishshu assamme=, lawishshsaho, caccafote aana irki'raancho hornyo.


Please support us!