Borqaalla muccisi

Muccisi Chayinu coyi'ramme qaalla.

Tene hajajo injeesate...

Choose Tools - Language - Chinese Conversion - Edit terms button. Asian language support must be enabled.


Qaagishshu Bido

Mucceessate, ledate, woy wo'manka coyi'rammete borqaallinni hunate konne hasaawa horoonsi'ra dandaatto. Fayilete ha'rumi su'mi coyi'rammete borqaallira horoonsi'raanchu/qaallate maxaafa/egennantino qaalla ctd. Tenne fayilenni wo'manta gade hunte didandaatto.


Balchoomaame Chayini shotaame Chayinira

Balchoomaame Chayima shotaame Chayinu widira soorri.

Shotaame Chayina Balchoomaamete Chayinira

Shotaame Chayina balchoomaame Chayinira soorri.

Fanqalama kaartosa

Hakka wotenni fanqalamu kaartosi raga mitte mittenta soorro eessotota diraho ledi.

Qaalla

kaartosate qaalla riqibbanno borro his'roottota eessi.

Kaartosa

Qaalla riqibbanno yite hedatto borro eessi.

Akata

Doorantino qaalla kifile xawisi.

Ledi

Coyi'rammete borqaallira qaalla ledi. Qaalu balaxe borqaallu giddo nooha ikkiro, haaruu qaali balaxo adhanno.

soorri

Daatubeeze fayilera soorrinoonni eo suuqi.

Huni

Borqaallu giddonni dooramino horoonsidhaanchi-xawashsho eo huni.

Please support us!