Badhilicho soyi

Dooramino uduunnicho lekkaali suunote aantewa millisi, hakko daafira wolu uduunnichi badheenni ikkanno.

Tene hajajo injeesate...

Choose Format - Arrange - Send to Back (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Arrange - Send to Back (LibreOffice Draw).

Sayisi++xeisi malaatisi (LibreOffice Kisi, LibreOffice Misile)

Open context menu - choose Arrange - Send to Back (LibreOffice Impress).

Icon Send to Back

Badhera soyi


Please support us!