Xuruuru akatta

Daashshaamo woy bidaamo xuruuri akatta mucceessi woy kalaqi.

Tene hajajo injeesate...

Choose Format - Line - Line Styles tab.


Akatta

Xuruuru akata

Kalaqate hasi'rootto xuruuru akata doodhi.

Dana

Daashshaamunna bidaamu burduqamano hasi'rootto garinni doodhi.

Kiiro

Kiirote yanna aantete leeltata hasi'roottota bidotenni woy daashshotennieessi.

Hojja

Daaashshote hojja eessi.

Fooqisa

Bidaammunna daashshaammu mereero agura hasi'rootto foonqe bikka eessi.

Xuruuru lixora qixxisi

Umi-loosaanchimmatenn eo xuruuru hojjaa ledo hadhanno gede taashshi.

Ledi

Creates a new line style using the current settings. Enter a name for the new line style.

Soorri

Xaa qineesso horoonsidhe dooramino xuruuri akata yanneessi. Dooranimo xuruuri akati su'ma soorrate, Kakkairo haaroo su'ma eessi.

Huni

Doorantino miila huni miila balaxe hawaqiri.

Xuruuru akati shae hogowi

Dirtote xuruuri akata abbi.

Xuruuru akati shae suuqi

xaa dirto xuruuri akata suuqi, hakko daafira gedenoonni qolte hogowa dandaatto.

Balaxileelishate bare

Displays a preview of the current selection.

Please support us!