Kee'misi& illachu ofolla

Leelishalbu leellisho ajishi woy halashshi LibreOffice. xaa kee'misi coyi leellishamannohu xibbishshu waagi gede Deerru gaxi aanaati.

Tene hajajo injeesate...

Choose View - Zoom - Zoom.

Click or right-click the field on the Status bar.


Qaagishshu Bido

Kee'mishshu Unix aana addinni amadamanno, Linuxnna Xullaalichote assooti amuraateeti. Mitte bortaje suuqantinoti 100% kee'mishshu coyi xulaallicho giddo hala'ladu kee'misate coyi aana Unix/Linux assooti amuraatira leellishantanno. Kee'mishunniricho soorrate, lameenge-qiphisa woy qiniitee-qiphisa xibbishshu waaga Deerri gaxi aananna hasi'roottoha kee'mishshu coye doori.


Kee'mishshu coye

Kee'mishshu coye,xaa bortajenna baalanta mittu dani bortaje konni gedensaanni fanattota leellishate qineessi.

Qinaado ikkito

Baqonna hojja qixxisi

Baqo qixxisi

Displays the complete width of the document page. The top and bottom edges of the page may not be visible.

100 %

Displays the document at its actual size.

Soorramaancho

Enter the zoom factor at which you want to display the document. Enter a percentage in the box.

Illachu ofolla

Borrote bortajera, illachu ofolla qineessa dandaatto. Addi addi illachi ofolla qineessatenna heleelo la"ate kee'misate coy ajishi.

Umi-loosaancho

Umi-loosaanchi illachi ofolla qoola waatu waatunkunni,bati'ra bati'riro kee'mishsu coyi fajjanno geeshsha leellishshanno.

Motto qoola

Mittu qooli illachi ofolla qoolla mimmitu aana woroonni ikkinnina waate waateho dileellishshanno.

Caccafubba

Caccafubbate illachu ofolla giddo qoolla la"attohu uyinoonni kiiro caccafubba garini waate waateho la"atto. caccafubbate kiiro eessi.

Maxaafu moode

Maxaafu moode giddo illachu ofolla lame qoola waate waateho fa'namino maxaafi gede la"atto. Umi qooli garu qoolaati xeo qooli kiro noosihu gedeeho.

Please support us!