Doorshu meemiisso

Abbi meemiisso doodhattora fajjitanno.

Tene hajajo injeesate...

Open a file of a type that is unknown to LibreOffice and that is no text file.


Meemiissote dirto

Abbi meemiisso fanate hasi'rootto fayilera doori.

LibreOffice fayile dani bortaje fana hasi'roottota bada hoogiro, konni woroonni noohu giddo mitto wo'naali:

Please support us!