Misilete Gaxa

Misilete gaxi qara misilete uduunne amadino.

Doorsha

Xaa bortaje giddo doodhinannire doodha fajjanno.

Icon

Doorsha

Shoolimidaado

Xaa bortaje giddo goshooshatto darga wo'ma shoolimidaadoho misilanno . Shooli midaadoho cawe kalaqa hasiratto darga kisi, nna hasirootto bikkanni goshooshi. Isikuwere misilate, Shifte goshooshanta geeshsha worora amadi.

Bido

Rekitaangile

Ledisiiso

Xaa bortaje giddo goshooshatto darga wo'ma oovaale misilanno . Ovaale kalaqa hasiratto darga kisi, nna hasirootto bikkanni goshooshi. Doyicho misilate, Shifte goshooshanta geeshsha worora amadi.

Bido

Ilipise

Borro

Xaa bortaje giddo kisootto woy goshooshootto darga borrote saaxine misilanno. Bortajete giddo ayee darga kisi, nna aanchite borrokki borreessi woy qa'misi.

Bido

Borro

Gombo

Gombote bido misilete gaxi aana Xuruurra uduunnigaxa, xaa isilaadera xuruurra nna suudubba fantanno.

Bido

Gomboowa

Amadisiisaano

Bido

Amadisiisaancho

Xaa isilaade giddo amadisiisaano lede dandaatto darga Amadisiisaano uduunni gaxa, fani. Amadisiisaanchuuduunne xaadisanno xuruuraati, nna uduunnichu haranno woyite xallame gatanno. Uduunnicho amadisiisaanchu ledo hinkiilttoro, amadisiisaanchuno ledo hinkiilamanno.

Xuruurra nna Worbichuwa

Xuruurra nna worbichuwa surkate Worbichuwate uduunnigaxa fananno.

3D Uduunne

3D Uduunni uduunnigaxa fananno. Uduunnu sasu waatiho, linxe, leellate, nna caale. Mittu mittunku surkamino uduunnichi umo 3D iskaane loosanno. Isikaane eate F3 xiiwa dandaatto. Hakkuri 3D uduunnira, akatta muccisate 3D Heleellubba hasaawa fana dandaatto.

Bido

3D Uduunne

Kaimu Suudda

Bortajete giddo giraafikicho surkate horoonsi'nanni uduunnu suudda gaxita kaimu suudda fananno.

Icon Basic shapes

Kaimu Suude

Malaatu suudda

Giraafikicho bortajete giddora eessa dandaattowiinni malaatu suudda uduunni gaxa fananno.

Icon Symbol Shapes

Malaatu Suude

Mu'lisaanote tayishsha

Mu'lisaanote tayishshi uduunni gaxa bortajete giraafikicho surka dandiinanni basewiinni fananno.

Icon Block arrows

Itishu Worbicho

Hurrisi soro

Giraafikicho bortajete giddora surkattowinni filow charte uduunni gaxa fananno.

Icon Flowcharts

Hurrisi-soro

Coyi'rattote balaqo

Bortajete giddora giraafikicho surka dandiinannita coyi'rammete balaqo uduunni gaxa fananno.

Icon Callouts

Coyi'rate balaqa

Beeddakkuwu nna Baanerootu

Dokomentet giraafikse eessi'ra dandaatto uduunni gaxinnibeeddakkuwanna baaneroota fananno.

Icon Stars

Bedahaama

Bixxilluwa

Misilekki aana bixxilluwa muccisate dandeessannohe.

Gluepoints

Enables you to edit gluepoints on your drawing.

To Curve

Converts the selected object to a Bézier curve.

To Polygon

Converts the selected object to a polygon (a closed object bounded by straight lines). The appearance of the object does not change. If you want, you can right-click and choose Edit Points to view the changes.

Transformations

Suude, ofolla woy dooramino uduunnichi(s)wo'ma soorranno.

Diramme

Doorantino uduunni diramme soorranno.

Bido

Diramme

Arrange

Changes the stacking order of a selected object.

Bido

Biddeessi

Fayiletewiinni

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Icon Image

Image

Surki

Bido

Surki

Formete Qorqorshubba

The Form Controls toolbar or sub-menu contains tools that you need to create an interactive form.

Icon Select

Qorqorshuwa kalaqanno

Extrusion On/Off

Dooramino uduunnira 3D heleellubba fananno nna cufanno.

Please support us!