Welcome to the LibreOffice Draw Help

LibreOffice Misilenni hiittoonni loosanno

LibreOffice Misi horoonsirate hajajubba

LibreOffice Misile Akatta

LibreOffice Misile Mayinubba, Uduunnigaxubba nna Qulfubb

Mayinubba

Uduunnigaxubba

Misillate Muraasu Qulfubba

Help about the Help

Ka'lo amuraatu pirogiraame aana gadete qineessubba maqissanno. Kuullate xawishsha, mawusete loossa, woy woloota qinoote uduunni pirogiraamekkira nna amuraatikkira babbaxxa dandaanno.

Please support us!