Doyissamme uduunne

Uduunnicho umisihu gadete helliicho bixxille gaangaawira (mereeri bixxille) woy ati akeekisootto hellicho bixxillera doyissa dandaatto.

Bido

Select the object you want to rotate. On the Transformations toolbar in LibreOffice Draw or on the Drawing bar in LibreOffice Impress, click the Rotate icon.

Mu'lisaancho cawete kasiwa harisi ikkinohura mu'lisaanchu dowaanno malaatira soorramanno. DUduunnicho doyisate kasa goshooshi.

Doyishsha 15 digirra batishshinni gumulate Shift qulfe worora amadi.

Right-click the object to open the context menu. Choose Position and Size - Rotation to enter an exact rotation value.

Bido

Helliichote bixxille soorrate, uduunnichu mereerira shiima doyiicho haaruu dargira goshooshi.

Uduunnicho hossimmatenni woy haawiittotenni akeekisate, midaadu kassa giddonni mitto goshooshi.

Please support us!