LibreOffice Misi horoonsirate hajajubba

ra kaa'lote qooli aana$[biirotesu'ma] xaphooma baala loosa dandiitano mojula rosiisanota afi'ra dandaato, hatino xulaalotunna mayinootu ledo loosanota, rosicheesa $[biirotesu'ma], tajete buicho, cibboolanna goshooshe tuga.

Wole mojulanni kaa'lo hasi'rtoro, doyyishshu dargi xaadi saaxine hatene mojule ofola soori.

Uduunnu muccisamme nna gaamamme

Suwisa, Dira nna Uduunne Tuqisa

Masiqali-luqqa"a Lame Uduunne

isilete kifilla nna beehaachuwa

Uduunnu Batisamme

Gaamamme Uduunne

Uduunne xaadisanno nna suudubba ijaaranno

Xaaddo xuruurra

3D uduunne xaadisa

Doyissamme uduunne

Muccisamme kuulla nna Suudubba

Woyyado Kuulla Tiramme

Riqiwamme kuulla

Suuti kuulshu wo'milli kalaqamme

Muccisamme borro

Borrote ledamme

iraafichote Borro Misilera Borangichulooso

Aananubbatenni loosa

Changing and Adding a Master

Changing the Background Fill

About Layers

Insert or Modify Layer

Moving Objects to a Different Layer

Working With Layers

Uduunnu Haramme

Xaphishsha

Misilete Uduunnira Muraasu Qulfubba

Surkamme Misilla

Inserting, Editing, Saving Bitmaps Images

Cibbooluwiinni Giraafichuwate Hinkiilame

cibbooliwiinni uduunnu surkamme

Uduunnigaxa horoonsiratenni xuruuru akatta loosaansimma

Defining Arrow Styles

Xuruuru Akatta Tiramme

Xallibixxiluwa horoonsira

Please support us!