isilete kifilla nna beehaachuwa

KonneLedisiisote uduunnigaxi ledisiisubba nna doyichuwa misilate uduunne amadino. Qolteno doyichuwate nna ledisiisubbate beehaachuwa nna kifilla misila dandaatto.

Doyichote woy ledisiisote kifile misilate:

 1. Ledisiisubbate uuduunigaxa fani nna Doyichote beehaache woy Ledisiisote beehaachi bidubba Bidomitte kisi. Maawusete mu'lisaanchikifilete shiimiidi bidonnidananchu muro soorranno.

 2. Doyicho kalaqate misilate nna gashooshate hasirittoro mu'lisaancho doyichote qacce aana wori.

  Tugote Bido

  Meereerinni goshooshatenni doyicho kalaqate, goshooshanta geeshsha xiiwi.


 3. Doyicho hasirootto bikka iillituro maawusete ilka aguri. Doyichote giddo doyichote raadeesera shiqanno xuruuri leellanno.

 4. Mu'lisaancho kifilete umi dannira worate hasirootto darga massi nna kisi.

  Qaagishshu Bido

  Raadeesete xuruuri garinni mu'lisaancho harunsannohu doyichote dannubba beehanno, bortajete giddo ayee dargano kisa dandaatto.


 5. Mu'lisaancho kifilete layinki danna kalaqate hasiratto darga massi nna kisi. Jeeffino kifile leellitanno.

Doyichote woy ledisiisote beehaache kalaqate, doyichote kaiminni kifilete kalaqamme qaafubba harunsi.

Ledisiisote kaiminni arke kalaqate, arkete biduba mitte doori nna doyichote kaimi kifilenni kalaqantannote ledo mittu gari qaafubba harunsi.

Please support us!