Data sources in LibreOffice

Selecting the Address Book

LibreOffice giddo babbaxxitinita daatu bu'a borreessa dandaatto. Aante daatu barubba amadubba babbaxxitino barubba nna qorqorshubba giddo horoonsirattora shiqqannohe. Amuraatu teesso maxaafiki daatu bueeti.

LibreOffice qixaawubba nna kaa'laano teessote maxaafi amadubbara barubba horoonsidhanno. Baqqisanturo, qixxaawubbate giddo xaphooma barubba teessote maxaafi daatu buewiinni umi loosaanchinni barubbate riqiwantanno.

To select the address book that you want to use, choose Tools - Address Book Source.

Opening a Data Source

Please support us!