Chaartete Ka'laancho - Chaartete Miila

Konni qoolira Chaartete Ka'laancho leelishate chaartete miila doora dandaato.

Tene hajajo injeesate...

Choose Insert - Chart...

Icon

Insert Chart


Press Shift+F1 and point to a control to learn more about that control.

Chaartete miila eesate

Xaa chaartera leelisha hasi'ratota umo eesi woy miila kisi.

Umo

Borro umoho, cinanchu umira, woy ayee daabira, eesitoro chaartete aantino borro leelitanowi hasiisano dargi agaramano. Borro eesa hooguro, dargu diagaramano, rooru dargi chaarte leelishate gatanno.

Bisiccote umu borro xaadisate didandaamano. Borro dhaabe eesi.

Chaarte goofuro, ofolanna wole akata soora dandaato Suudamma mayino.

Fichishaancho

Somo umi haawitaamini woy caccafoteni, woy hakigeesho Daatu hoodisame hasaawawira noo qineesoni fichishaanchu leelano. Chaarteki somo amada hooguro, fichishaanchu borro "Haawitaama 1, Haawitaama 2, ...", woy "Caccafo A, Caccafo B, ..." lawanoha chaartete daata haawitaamu kiiro woy caccafote borro garinni leelishanno.

Dhaabe borro eesa hoogitoro, Su'mu bisicco hakigeeshonni umiloosansunni kalaqantano.

Ofolate doodho doori. Chaarte goofinohakkiro, suudammete mayino horoonsidhe wole ofola titira dandaato.

Karrimma

Leelanohu karrimmu xuruuri chaartete daatu hornya hedate kaa'lano.

Karrimmate xuruuri soka daabu akati bikki giggishshora mereeri qineeso fanfe.

Xaltate chaartera karrimma xuruura dino.

Ledote miila

Ledote miilara muccisu gade surkote mayino chaarte horora. Kowiicho harunsitino miila xawisa dandaato:

  1. Layiinki daaba

  2. Shimiidi karrimma

  3. Daatu somo

  4. Statistike, lawishshaho qaru hornyi, y so'ro gaxinna rosichu xuruuri

Please support us!