Chaartete dananna xuruura

Umi qoolira chaartete kaa'laancho chaartete dana doora dandaato.

Tene hajajo injeesate...

Choose Insert - Chart...

Icon

Insert Chart


Caccafonna Xuruura

Caccafotenna Xuruuru karso Caccafote chaarte ledo Xuruuru chaarte.

Sooramanotenni mitto doori

Layiinki y daabira surka dandaato Surki - Daaba ka'laancho guditohu gedenooni.

Daatu hakigeesho titirora

Dooramino daati hakigeesho gurati roore caccafo (birxete hawitaami) caccafote gede leelitano daata shiqishanno. Wole caccafo woy hawitaama xuruuru hajora daatu hakigeesho daata shiqishanno. Konne gaamamooshe Daatu hoodisame hasaawaho soora dandaato.

  1. Daatu hakigeesho doori.

  2. Haawitaamaho woy caccafote daatu hoodisamera mitto doorsha kisi.

  3. Umi haawitaamira woy umi caccafora woy lamunkura daatu hakigeesho somate kisi.

Daatu hoodisame xaphisa

Daatu hoodisame dirto saaxine gido xaa chaartera baala daatu hoodisame dirto la'ato.

Daatu hoodisame caccafo dirtote birxete ofoltino, xuruuru daati hoodisame dirtote hundahooti.

Daatu hoodisame muccisi

  1. Eaanote akata ilachishatenna muccisate dirtote eaano kisi.

    Daatu hakigeesho dirto saaxinera daatu hoodisame ganaasine qeechi su'manna bisiccote hakigeesho la'ato.

  2. Eaano kisi, borrote saaxine worooni amado muccisi.

    Somote aante xa dooramino qeechi borrote saaxine qoqowo.

  3. Hakigeesho woy kisa eesi Daatu hakigeesho doori hasaawa ajishatenna maausete ledo hakigeesho doori.

Hakigeesho daatu qeechira, y-hornyi lawanohu, co'o somote bisicco dihanqafantanno.

Fuula muccisa woy daatu somo

Fuulu hakigeesho hornyi x daabira somote gede leelanno.

Chaartete miila surka

Harunsitino miilara surkate chaartete kaa'lanchira chaartete miila qoola horoonsi'ri:

Ledote miilara muccisu gadera chaartete surkote mayino horoonsi'ri. Hako harunsitino miila xawisa dandaato:

Mittu mittu daati hoodisamera babbaxino daati somo qineesi, daatu hoodisame akatu hasaawa horoonsi'ri.

Please support us!