Chaartete Dani Darga

Umi qoolira Chaaretet ka'laancho chaartete dana doora dandaato.

Tene hajajo injeesate...

Choose Insert - Chart...

Icon

Insert Chart


Darga

Dargu chaarte hornya y daabira naxiwete gede leelishano. X daabi fuula leelishano. Y hornyi mitumitunku daati hoodisame xuruuruni xaadino. Mitumitu lamu xuruuri dargi mereeri kuuluni wo'mino. Dargu chaarte ilachishi mittu fuulini aaninohura sooro xawisateeti.

Rosaminoha - konni cinanchu dani beehachi baalu hornya y coichu hornyi gedeti. Daatu hakigeeshora goofimarchu caccafo umi beehachi dargi, goofimarchihura aaninohu, w.k.l nna jeefote umi caccafo daati misilamino. Umi caccafo hornyi wolootuni hornyini seediro jeefote misilino dargi wole darga maaxamanno.

Duunamme - tenni cinancho dani beehachi hornyi mimitu aana coroteni duunantino. Baalu hornyi leelano gede hawaqirate, nna daatu woluni golaminoki gede qineesate. Ikolana goofimarchihu caccafo agurana duunote dargi hunda misilantino.

Xibbishsha - tenni cinancho dani beehachi hornyi mimitu aana coroteni duunantinonna xaphoomu fuule xibbishshu gede bikkamino.

Please support us!