ofola

Daabu ofola qorqorsha

Tene hajajo injeesate...

Doori Suudamme - Daaba - X Daaba - ofoshshiisha giggishsha (Chaarte)


Daabu xuruura

Wolu daabira tayiisisate doori: hanafote, jeefote, titirote hornyira, woy fuulaho.

Position Axis

On tick marks

Specifies that the axis is positioned on the first/last tickmarks. This makes the data points visual representation begin/end at the value axis.

Between tick marks

Specifies that the axis is positioned between the tickmarks. This makes the data points visual representation begin/end at a distance from the value axis.

Somo

Dargu somo

Somote darga doori: muli daaba, muli daaba (wolu midaadira), gobayiidi hanafo, woy gobayiidi jeefo.

Hakigeeshu malaate

Roore:

Daabaho malaatu gidooni woy gobayiidi midaadotiro titiri. Isino lamenka gamba asate dandaamano: Lamunku midaadira malaate la'ato.

Gidoyiido

Daabaho gidoyiidi midaadira noo malaate titiri.

Gobayiido

Daabaho gobayiidi midaadira noo dargi malaate titiri.

Shiima

Daabu malaati mereeri daashamo malaatisa xawisate konni garga ho'roonsiri. Isino lamenta ba're baqisate dandaamano. Konni gumisanohu malaatisu xuruuri gobayiidini gidora harirooti.

Gidoyiido

Daabaho gidoyiidi midaadira noo darga shiima hakigeeshi malaate titiri.

Gobayiido

Daabaho gobayiidi midaadira noo darga shiima hakigeeshi malaate titiri.

Dargu malaate

Malaatu darga doori: somote, daabaho, woy daabahonna somote.

Please support us!