Bikka

X woy Y daabi bikka qorqora.

Tene hajajo injeesate...

Doori Suudamme - Daaba - Y Daaba - bikko giggishsha (Chaarte)


Daabu umiloosansunni LibreOffice nni bikkaminno haku baalu hornyi qiniino garinni leelinno.

Baxino guma loosate, daabu bikko angatenni soora dandaato. Lawishshaho, zeero xuruura alira sayiisatenni caccafo birxete darga calla leelisha dandaato.

Bikka

Konni dargira cinancho beeho daabira hornya eesa dandaato. Umiloosansote akata qineesa dandaato Shiimuni, Lowohuni, Jawa mereero, Shiima mereeri kiiro nna Maqishshu hornya.

Shimiidi

Daabu hanafora shimiidi hornya titira.

Jeefo

Daabu goofimarchira jeefote hornyi xawisha.

Jawiidi foonqe

Daabaho qara behaanchimara foonqete xawishsha. Qara foonqe hornyu darga diseedanno.

Shimiidi foonqe kiiri

Daabaho cinancho beehacho foonqe xawisi.

Maqishshu hornya

Daabbu hornyira hiiti ofola leelitanora badi.

Umiloosanso

co'o umo doortoti Umiloosanso hornya soorate aante dooro

Qaagishshu Bido

Tinni bifa dandiiweelturo "rosamino" hornyi ledo loosato, isi gede umiloosansu bikko difajanno.


Logarithmikete bikka

Logarithmite cinancho beehachora hasi'rato daaba badi.

Qaagishshu Bido

Mimituni co'o baxanno hornyi ledo loosatoro konne bifa ho'roonsiri. Daabu taalo fanfe karrimma xuruura abate logarithmike bikka horoonsira dandaato ikkolana hornyu miteeke lexaa woy ajaa.


Galchama raga

Diradunna kaimu hornyi daabaho hiiko leelanoroxawisi. Sooramminokki qoqowi shallagaamo ragaati. Hatto yaano kaartishiyaanete xaaddimmo hayyora x-daabi guraani dirrimo hornya leelishanno nna y-daabi hundi dirrimo hornya leelishano. Polaarete xaaddimmo hayyo shallagimate sa'atete ragi doyiichonna radiyaale daabi giddoni gobaraati.

Dana

Gamu dani daabira, borrote woy baru gede daaba suudidisate , dana umiloosansunni golate doora dandaato. Daabu dani "Barira" harunsitino dooro qineesa dandaato.

Shimiidinna jawiidi hornya bikkote jeefora leelishate.

Batinye kiiro barra, agana, woy diro mereeru qaafo gede leelishate balkima qineesa dandiinanni.

Batinye kiiro barra, agana, woy diro leelishate jawa mereero qineesa dandiinanni.

Batinye kiiro barra, agana, woy diro leelishate shiima mereero qineesa dandiinanni.

Please support us!