Y Daaba

Fani Y Daaba hasaawa, y daabi akata soorate.

Tene hajajo injeesate...

Choose Format - Axis - Y Axis/Secondary Y Axis (Charts)


Xuruura

Suudisate doorsha dooramino xuruurira woy misilsate hasi'rootto xuruurira qineessi. worbichu umo xuruuraho leda handaatto woy sorota malaatta soorra dandaatto.

Suudishshanna loosansa hasi'ratto borrangicho xawisi.

Bikka

X woy Y daabi bikka qorqora.

ofola

Daabu ofola qorqorsha

Diramme

Daaba woy umu somo diramme soori.

Please support us!