Daaba

Opens a dialog, where you can edit the properties of the selected axis. The name of the dialog depends on the selected axis.

Tene hajajo injeesate...

Choose Format - Axis - X Axis/Secondary X Axis/Z Axis/All Axes (Charts)


Y daaba woyyaawu hasaawi no. X-Y chaartera, X daabi chaarte woyyaabano Bikka giggishsha.

note

X daabi bikki X-Y chaarte dani callaho dandaamano.


Xuruura

Suudisate doorsha dooramino xuruurira woy misilsate hasi'rootto xuruurira qineessi. worbichu umo xuruuraho leda handaatto woy sorota malaatta soorra dandaatto.

Suudishshanna loosansa hasi'ratto borrangicho xawisi.

Diramme

Daaba woy umu somo diramme soori.

Please support us!