Diramme

Daaba woy umu somo diramme soori.

Gama dooro kowiicho dirantinoti baala somora dino. Lawishshaho, 2W nna 3W uduunchi somora babbaxino doorshaati.

Tene hajajo injeesate...

Choose Format - Axis (Charts)


Somo leelishi

Daabu somo leelishate woy maaxate titiri.

AxesTitle fani/cufi bido suudamme gaxu some baala daaba fanate woy cufate soorraasincho.

Bido

Daabu Xawishsha Leelishi/Maaxi

Doyichaame borro

Bisiccote borro ofola xawisi. Amadote ofola gaamate ABCD ilka kisi.

ABCD wheele

Lekate sooramaano borro shiqishsha xawisate hiikono kisa. Fidalla "ABCD" ilkaho haaro qineeso sowaa.

ABCD ilka

Baala amadora hosite borro xawishsha gaami

Qaagishshu Bido

Hosicha x-daabi somo xawisitoro, borro x-daabi xuruurini miteekkite murantano.


Digire

Xawishshu angile angatenni eesatora fajinoonihe.

Borrote lolanke

Daatu somo borro lolanke heda.

Bayisisamme

Borro bisiccote miteekkite wole bisiccora bayisiisantinota titiri. Tinni darga hooguro addi hornyaame ikka dandiitino. Tinni dooro babbaxino umi ragi ledo diheedhano.

Tayiisa

Borrote tayiiso faja.

Baala chaartete danira harunsitino dooro dino:

Aante

Konni giggishsho dooro 2W chaartera calla noo, worooni Suudamme - Daaba - Y Daaba woy X Daaba. Konni dargira, X woy Y daabira kiirote somo diramme xawisa dandaato.

Sikki

Kiiro daabaho qaccetenni qaccete biddisi.

Xea kiiro biddisi

Daabaho kiiro biddisi, wo'ma kiiro xea kiironi ajano.

Wo'ma kiiro biddisi

Daabaho kiiro biddisi, xea kiiro wo'ma kiironi ajano.

Umiloosanso

Kiiro daabaho umiloosansunni biddisi.

Qaagishshu Bido

Chaarteki baqo lowo geeshsha ajuro leelishu somora mitteekke qaru kaino. Ilacha hala'lishatenni woy borangichu baqo ajishatenni huna dandinanni.


Borrote raga

Borgufote xurqa borro ofala horoonsirate (CTL)borrote raga titiri. Konni bifi hee'ranohu xurqa borro ofola irkisama dandiisanturo callaho.

Please support us!