Daatu hoodisame

Dooramino daati hoodisame akata soorate konne ho'roonsiri. Konni hasaawi leelanohu mittu daati hoodisame doorato woyite dooranturoti Suudamme - Suudammete dooro. Gama mayinote eo 2W woy 3W chaarte callate heedhano.

note

Ayee sooro kowiicho ikkituro eote daati hoodisame godaasann. Lawishshaho, kuula sooritoro, hakko daati hoodisamera nooti baala miila kuuli sooramanno.


Tene hajajo injeesate...

Doori Suudamme - Suudammete Doorame - Daatu Hoodisamme hasaawa (Chaarte)


Xuruura

Suudisate doorsha dooramino xuruurira woy misilsate hasi'rootto xuruurira qineessi. worbichu umo xuruuraho leda handaatto woy sorota malaatta soorra dandaatto.

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Suuti kuulishsha

Set the transparency options for the fill that you apply to the selected object.

Suudishshanna loosansa hasi'ratto borrangicho xawisi.

Daatu Somo

Fani Daatu Somo hasaawa, daatu somo qineesa dandeesano.

Y So'ro gaxa

Use the X or Y Error Bars dialog to display error bars for 2D charts.

Dooro

Baxxitino chaarte danira nooha gama dooro titirate konne hasaawa horoonsi'ri. Doorote hasaawi amado chaartete dani ledo soorantanno.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!