Dooro

Baxxitino chaarte danira nooha gama dooro titirate konne hasaawa horoonsi'ri. Doorote hasaawi amado chaartete dani ledo soorantanno.

Tene hajajo injeesate...

Doori Suudamme - Suudamme Doora - Daatu Hoodisamme - Dooro giggishsha (Chaarte)


Dirtote daati hoodisame:

Konne darga lame y daabi bikko mereero doora dandaato. Daabu bikkamenna babbade akata calla aba dandaanno.

Umiha Y daaba

Tinni dooro gadete gede baqisano. Baalu daatu hoodisame umi y daabira dirammino.

Layiinki Y daaba

Y daabi bikka soori. Konni daabi shiimuni mittu daati hoodisame gaamamiro calla leelano nna daabu ilach baqisaho.

Qineeso

Konni dargira gaxu chaartera qineesate xawisi. Chaartete baalu daati hoodisamera hiiti sooronno loosaansantanno.

Bikka

Xibbishshu caccafo mereeri foonqe xawisi. Jawa foonqe 600%.

Bayisisamme

Bayisiisamino daati hoodisamera hasiisano qineeso titiri. -100 nna +100% doora dandaato.

Xaadishshu xuruura

"Duuno" nna "xibbishshu" caccafo (hosicha gaxa) chaartera, xuruuru ledo miteeni ikkano gede caccafote tima xaadisate buuxote saaxine malaatisi.

Qaccete qacce leeli gaxa

Gaxu chaartera lamu daabi leeliro, nna gamu daati hoodisame umi daabira qa'mitanno, gamu wolu daati hoodisame layiinki daabira qa'mitano, hakiini lamunku daatu hoodisame qineeso umo dandiite leelitano, mimitoho dansitanno.

Gumu gede, umi y-daabira qa'mino gaxi layiinki y-daabini qa'mino gaxini gamisawa woy co'o maaxaminno. Konne hoolate, leelishate gaxi madeteni madde dooro dandeesi. Gaxu mittu daabi callaho qa'mirobabbaxino daati hoodisame gede leelano.

Sa'atete doyicho raga

Xaltatena fano chaartera noose. Xaltate chaarte finxaarira gadete ragi sa'atete doyiichoi diraminno. Dandeesote Sa'atete doyiicho raga buuxote saaxine gura ragaani finxaare misilate.

Hanafote angile

Doyiichote widira shimaada doote goshooshi woy xaltate woy fano chaartera hanafote angile qineesate dodoyiichote mitte ofola kisi. Hanafote angile shallagote ofola angileeti umi finxaarchi misilamino. 90 digire hornyi umi finxaarchi 12 sa'ate ofolani misilino. 0 digire hornyi 3 sa'ate ofolani hanafano.

Qaagishshu Bido

Akalu laalichi softwareni kalaqantinoti 3W xaltana fano chaarte, hanafote angile 0 digireni 90 digire geesha. Akalana haaro 2W chaartera gadete hanafo 90 digireeti.


Qaagishshu Bido

Hanafote angile woy raga soorate, softwarete xaa laalichi calu sooramino hornya leelishano. Softwarete akalu laalichi gadete hornya ho'roonsire mittu gari bortaje leelishi: Wo'ma wayite saatete doyicho ragana 90 digire hanafote hornya (2W xalta chaarte) woy 0 digire (3W xalta chaarte).


Digire

0 nna 359 digire mereero hanafote angile eesi . Leelino hornya soorate worbicho kisa dandaato.

Misilete hawamino hornya

Chaartete leelinoha daatu hoodisame hornyi mite yanara hawamano. Babbaxitino dooroni hawamano horny hitooni beehatoro doora dandaato. Dooro gama chaarte danira calla heedhano.

Gatote foonqe

Hawamino hornyira, daatu dileelano. Konni chaartete dani caccafora , gaxira, Xuruurira, Meemora gadera.

Hedote zeero

Hawamino hornyira, y-hornyi zeerote gede leelano. Konni chaartete dani dargi gadeeti.

Harunsano xuruura

Hawamino hornyira, olluu hornyinni lede leelano. Konni chaartete dani XYra gadete.

Maaxantino bisicconni hornya hanqafi

Xa maaxantino bisicco buichote bisicco hakigeesho hornyo leelishate buuxi.

Hide legend entry

Do not show legend entry for the selected data series or data point.

Please support us!