Uduunnu Gaxa

Duucha wote horoonsi'nanni hajajubba qineessate Uduunnu gaxa horoonsiri.

Surki

Surki uduunnigaxa fanate bidotenni aanino worbicho, xaa shittera giraaficho nna baxxino fikiima ledatto darga kisi.

Bido

Surki

Bisiccuwa Surki

Xaa shittera bisiccuwa, haawiittiimoota, nna caccafoota surka dandaatto darga Bisiccuwa Surki uduunnigaxa fanate, bidotenni aanino worbicho kisi.

Bido

Bisiccuwa Surki

Qorqorshubba

The Form Controls toolbar or sub-menu contains tools that you need to create an interactive form.

Icon Select

Qorqorshuwa kalaqanno

Umikkinnisuudisi

Dooramino shittete qarqara AutoFormat loosiisate woy umikki AutoFormats tirate tenne hajajo horoonsiri.

AutoFormat Styles Icon

UmikkinniSuudisi

Balkimma Doori

Doorantino bisiccubbara suudiamme akata loosiisanno.

Bido

Badhillacu kuulishshubba doori

AutoFilter

Doorantino bisiccote hakka geeshshaumi loosaanchinni meemiissanno, nna leellishate hasiratto uduunne doora dandaatto darga mitte-haawiittimma dirto saaxinna kalaqanno.

Bido

UmikkinniMeemiissi

Mereggisa meemiisso

Mereggisa meemiisso gaama fajjanno.

Mereggisa Meemo

Luphiima meemo

Lupheessama meemmo tiranno.

Hanafi

helliichaame shaekkira bue doora dandaatto darga hasaawa fananno nna aanteteshaekki kalaqi.

Euro sooraancho

Converts the currency amounts found in LibreOffice Calc documents and in fields and tables of LibreOffice Writer documents into euros.

Tiri

Opens a dialog where you can specify a name for a selected area or a name for a formula expression.

Gawalo Hasi

Soorramaanchote shallago tira dandaatto dargi hasaawa fananno.

gaamo

Defines the selected cell range as a group of rows or columns.

Bido

Gaami

Babbadi

Doorsha babbadi. Xaaddino gaamo giddo,Goofimarchu haawiittimmooti woycaccafooti gaamote lexxinori ba"annoreeti.

Bido

Babbadi

Please support us!