Uduunnu Gaxa

Misilete gaxi shittete giddo misile surkate woy doorate yannara leellanno.

Image Filter Bar

This icon on the Image bar opens the Image Filter bar, where you can use various filters on the selected picture.

IBido

Meemo

Giraafikichote Gara

Doorantino Giraafikicho uduunniillachi sona diranno. Xaa fayile giddo hanqafantino woy xaaddino giraafikkicho uduunni disoorramanno, uduunnichu illacha calla ikkinnina.

Bisiccu Akatta

Giraafikichu gara

Kuula

Kuulu uduunni gaxinni mitu mitu dooramino uduunni akatta muccisa dandaatto.

Reqeccishsha

Giraafikichu uduun opaquenichi reqeccishame badannohornyuwu 0% kae (wo'munni xalalu) hakkiinni sae +100% (wo'munni reqeccimma) dandaantannoreeti.

Bido

Reqeccimmo

Qixiiqi

Surkantino misile qixiixa fajjanno.Reqecco qixxaawamate dandiitannohu sirkantino misile soorrantinokkiha ikkiro callaati.Qixiixodandaantanno gede misile doorama hasiissanno.

Riginna misiloonsi bido kisseenna dagganno hasaawo diheedhanno,kayinni sette qixiixote kasuwa la"a dandaatto.Doorantino misileta eigarote mayimma fante misile qixiixi doori ,qixiixate hasaawo hasi'rattoha ikkiro.

Misile qixiixate settunku kasi giddoonni baxittoha qixiixate kasa goshooshi.

bido

Qixiixi

Dagacho soorri

Allows you to switch between anchoring options.

On Form Design bar, click

Bido

Dagacho soori

Albira abbi

Dooramino uduunnicho umaalo suunote aantewa millisi, hakko daafira wolu uduunnichi albaanni ikkanno.

Bido

Albira abi

Badhilicho soyi

Dooramino uduunnicho lekkaali suunote aantewa millisi, hakko daafira wolu uduunnichi badheenni ikkanno.

Bido

Badhera soyi

Albi-dhaawate

Dooramino uduunnicho borrote dhaawa millisi.

Bido

Albiidi bifira

Badhera

dooramino uduunnicho borrote badhiidira sayisi.

Bido

Albiidi bifira

Diramme

Doorantino uduunni diramme soorranno.

Bido

Diramme

Please support us!