LibreOffice Calc Kaa'lowa hawalle dagginni

LibreOffice Calc nni hiittoonni loosatto

LibreOffice Calc horonsi'rate biddissuwa

LibreOffice Calc Akatta

Fuulunni assiishshubbate dirtubba

Using Charts in LibreOffice

LibreOffice Calc Mayinubba, Uduunnigaxubba, nna Qulfubba

Mayinubba

Uduunnigaxubba

Ispiriidshittuwate Muraasu Qulfe

Help about the Help

Ka'lo amuraatu pirogiraame aana gadete qineessubba maqissanno. Kuullate xawishsha, mawusete loossa, woy woloota qinoote uduunni pirogiraamekkira nna amuraatikkira babbaxxa dandaanno.

Please support us!