Gobbaayidi daata shaete giddo surkanninni (WebQuery)

Weebete qoolla xa'mo(LibreOffice Calc) kaa'lonni meemo abbi, shae HTML bortaje giddonnii Calc ispiriidshitte giddo surka dandaatto.

Calc woy Mayikrosofte Ekseele ispiriidshittete giddonni su'munni tirronni hakkigeeshsho surkkate haddaaricho metede horons'ira dandaatto.

Aante noo surkate doogga afanttanno:

Hasaawunni surkanni

  1. Bisiccu wirsa haaro amado surkanttanno bisicci wido qineessi.

  2. Choose Sheet - External Links. This opens the External Data dialog.

  3. HTML bortaje URL woy ispiriidshittete su'ma eessi. Gudattowoyite Eessi xiiwi. Fayilete doorshshi hasaawa fanate ... ilka qiphisi.

  4. Jawa hasaawu dirto saaxine giddo, surka hasiroottota su'minoonni hakkigeeshsho woy shae doori.

  5. Hakkigeeshsho woy sha'a n sekende giddo yaaneessanttannota bada dandaatto.

Meemiissa abbi buuwannohu aana bisiccu hakkigeeshshora su'ma kalaqa dandaanno. Meemiissu misilla duha hooganno woyite, dandaami geeshsha noo gedeenni gatanno.

Dooyyishshaanchunni surkanni

  1. Lame bortajuwa fani: gobbaayidi daati surkamanno LibreOffice Calc ispiriidshitte(gawalo bortaje) hattono gobbaayidi daata afi'nanni bortaje (bue bortaje).

  2. Gawalo bortaje giddo dooyyiishshaancho fani.

  3. Dooyyiishshaanchu woriidi xaadi-saaxine giddo bue bortaje doori. Xa dooyyiishshaanchu hakkigeeshshu su'muwa nna daatabeezete hakkigeeshsho woy bue bortaje giddo amadanttino sha'a leellishanno.

  4. In the Navigator select the Insert as link drag mode Icon.

  5. Hasi'noonni gobbaayidi daata dooyyishshaanchu giddonni gawalo bortaje wido goshooshi.

Bue bortaje gede Web Qoola xa'mo meemonni HTML bortaje hogowittoro, "HTML_shae1" nni su'mantino sha'a dooyyishshaanchu giddo afatto hattono lame kalaqantino hakkigeeshsho su'muwa afatto:

Gobbaayidi daata muccisanni

Please support us!