Shae diiddisanni (Transposing)

LibreOffice Calc giddo, ispiriidshitte diiddisa dandiinanni gari no konni daafira haawittimma caccafo hattono caccafuwa haawittimma ikkitanno.

  1. Wolunni soorra hasiratto bisiccu hakkigeeshsho doori.

  2. Muccisa - Tayisadoori.

  3. Gumu giddo aliidi gura bisicco ikkanno bisicco qiphisi.

  4. Muccisa- Addiha qa'misa.

  5. Hasaawu giddo, Baalanka qa'misi nna base soori malaatisi.

    Xa MAAYYE qiphisittoro haawiittimma nna caccafuwa soorrantanno.

Please support us!