Attamate Qoollate kiiro Tiranni

Attamamino mittu qoolira Shitte jawa ikkituro, LibreOffice Calc xaa shitte baasa beehamicco qoolla wido beehanno. Umisinni qoola tayisannohu wo'mawote basete afamannokki daafira qoolu beeho umikki tira dandaatto.

  1. Attamantanno shitte wido ha'ri.

  2. Illacha - Qoolu tayiso balaxi-illachadoori.

  3. Attamu qoolla giddo shittete beeho la'atto. Umisenni kalaqantino attamu hakkigeeshsho kolishsho gordaame xuruurranni hattono horonsi'raanchu woyyeesso gordaame xuruuronni borressante leellitanno. Qoolu tayiso(xuruuru taysonna caccafu tayiso) gordaame xuruuronni malaatisntanno.

  4. Gordaame xuuruura ilkunni milleessa dandaatto. Eigaru mayino giddo attamu hakkigeeshsho lexxo, bikko hunanna angate xuruuranna caccafo huna, hattono wole doogga afa dandaatto.

Please support us!