Heelliicho sha'a gaamanni

Heelliicho shae Gumi babbaxxitino eo amaddanno. Eo gaamatenni, leellanno guma woyyeessa dandaatto.

  1. Heelliicho shae giddo bisicco woy bisiccuwate hakkigeeshsho doori.

  2. Daata - Gaamisa nna gumishsha - Gaama doori.

Doorantino bisiccuwa suudishshi aana irkire, haaro gaamo bare heelliicho shaera lexxitanno woy kiirote hornyuwara woy barru hornyuwara lamu Gaama hasaawi giddonni mitto la'atto.

Gaamo loosansantanno garinni heelliicho shae uurra hasiissannose.

Open file with example:

Please support us!