URLs maqishanni

Lawishshaho, ispiriidshittete bisiccuwa giddo xa qixxaabbino mashalaqqe amaddino Interneetete qoola afittoro, aane noo aante horonsi'dhe qoola LibreOffice Calc giddo hogowa dandaatto:

  1. LibreOffice Calc bortaje giddo, bisiccote giddo wirsa gobbaayidi daata surka hasiratto wido qoli.

  2. Choose Sheet - External Links. The External Data dialog appears.

  3. Hasaawu giddo bortajete woy webete qoola URL eessi. URL: http://www.my-bank.com/table.html. suudishshi giddo ikka hasiisannosi. URL baadillichoho woy baadillichu darggi netorke fayillara Fayle - Fana hasaawi giddo leellanno harumaati.

    LibreOffice "badhiido" giddo weebete qoola woy fayle leellitukkinni hogowanno. Gobbaadi daata hasaawi jawa dirto saaxine giddo, shittuwate su'muwa woy su'mantino hakkigeeshshuwa la'a dandaatto.

  4. Mitte woy mittete aleenni noo shittuwa woy su'mantino hakkigeeshsho doori. Hattono umisinni yaaneessanno assishsha "n" sekendenni baqqisse EE qiphisa dandaatto.

    Amado LibreOffice Calc bortaje giddo xaadisaanchu gede surkantanno.

  5. Ispiriidshitte suuqi. Gedensaanni qolte fanattowooyite, LibreOffice Calc hasattote garinni xaaddino bisiccuwa yaaneessanno.

  6. - LibreOffice Calc - Xaphooma woroonni fannanniwote, umisinni loosansamannowote, hasattote garinni woy hasin'ookki Yannara yaaneessate doora dandaatto. Yaaneesso angatenni Muccisi - Xaadooshshe woroonni hasaawu giddo hanafa dandiitanno.

Please support us!