Horonsi'raanchunni tirantino qaccuwa bisiccuwate giddo

Doorantino bisiccuwa giddo babbaxxitino xuuruurra loosansa dandaatto.

  1. Bisicco woy bisiccuwate tayishsho doori.

  2. Suudishsha - Bisiccuwa doori.

  3. Hasaawu giddo, qaccuwa giggishsha qiphisi.

  4. Loosansa hasirattota qaccete doogga doorte EE qiphisi.

Doogga Xuruurote biddeesso dargi giddo baca qacce akatta loosansate horonsi'nanni.

Bisiccuwate doorsha

Bisiccuwate doorshsha irkire, qoqqowu baxxanno.

Doorshsha

Xuruuru biddeessamanno dargga

Mitte bisicco

mitte bisicco doorantino qaccuwa

Bbisiccuwa caccafu giddo

mitte caccafo doorantino qaccuwa

Bisiccuwa haawiittimmate giddo

haawiittimma doorantino qaccuwa

Bisiccuwa 2x2 woy rooru tayishshi giddo

tayishsha doorantino qaccuwa


Gadete qineesso

Baca qaccuwa qineessate woy marqineessate Gade bido qiphisi.

Lawishshuwa

8x8 bisiccuwa taysha doori, hakkunni gedensaanni Suudishsha - Bisiccuwa - Qaccuwa doori.

 Qaccuwate giggishshi qooli gade bido haawiittimma

Xa bido hiittenne xuruurra qineessitannota woy huntannota la'a dandaatto.

Horonsi'raanchu tiro qinoo

Xuruurra qineessate woy hunateHoronsi'raanchu woyyeesso dargi giddo qiphisa dandaatto. Balaxi-illachu xuruurra sase babbaxxitino basera leellishanno.

Sase babbaxxitino base widoonni soorrate qacce marro qolte qiphisi.

Xuruuru dana

Misile

Yaatto

Kolishsho xuruura

horonsi'raanchu woyyeessora qaccera xuruura

Kolishshu xuruuri doorantino bisiccuwa xuruura qineessanno. 0.05 guma xuruuru akata doorittoro, xuruuru naxibba inchete kiiro gede leellanno. Marro xuruura akate doorittoro, Marro xuruurra leellitanno.

Jingilla xuruura

horonsi'ranchu woyyeessora jingilla xuruura

Doorantino bisiccuwa xuruuri soorramannokkiha ikkiro jingilla xuruura leellitanno. Tenne basera qineessinanni woy hunnanni xuruuri diheeranno.

Waajjo xuruura

horonsi'ranchu woyyeessora waajjo xuruura

Doorantino bisiccuwa xuruuri ba'annoha ikkiro waajju xuruuri leellanno.


Lawishshuwa

Tircho bisicco doori, hakkunni gedensaanni Suudishsha - Bisiccuwa - Qaccuwa doori.

Shalashsho xuruura woriidi qacce gede qineessate woriidi qacce qiphisi. Wole xuruurra bisiccote giddonni ba'anno.

shaalashsho woriidi qacce qineessanni

Kee'mashsho xuruuru akata doorte woriidi qacce qiphisi. Kunino kee'mashsho xuruura woriidi qacce gede qineessanno.

kee'mashsho xuruura qaccete gede qineessanni

Shoolentta qaccuwa qineessate gura widiidinni layinkki Gade bido qiphisi. Waajju xuruuri leella geeshsha woriidi qacce marro qiphisi. Kunino woridi qacce hunanno.

woriidi qacce hunanni

Baasa xuruuru dananna akatta xaadisa dandaatto. Jeeffota misile gobbaadi kee'mashsho qaccuwa qineessinanni gara leellishanno (kee'mashsho kolishsho xuruurra), tenne yannara bisiccuwate giddo magadame xuruurra dikisantanno(jingilla xuruurra).

bisiccuwate qaccuwara luphiima lawishsha

Please support us!