AutoFilter loosansanni

Umikkinni meemiissi assishshi leellisha hasiratto maareekko(haawiittimma) dooratto gede assitanno mitte woy miittete ale daatu caccafuwa aana xaadi-saaxine surkitanno.

  1. Aanaasi Umikkinni meemiissi horonsi'ra hasiratto caccafuwa doori.

  2. Daata - Meemo - Umikkinni meemiissa doori. Xaadi-saaxine worbichuwa doorantino hakkigeeshsho umi haawiittimma giddo leellitanno.

  3. Caccafote umaallo giddo dirraancho worbicho qiphisatenniinna uduunne dooratenni meemo loosiisi.

    Amadose meemote wonshiworo wonshitanno haawiittimma calla leellitanno. Wole haawiittimma meemiissantanno. Haawiittimma uurritino haawiittimma kiironni meemiissantino gedeenni la'a dandaatto. Worbichu ilkira meemote horonsi'noonni caccafo babbaxxino kuulinni badantanno.

Ledo Umikkinni meemiissi wole meemiissantino daatu hakkigeeshsho caccafo aana loosansattowote, wole xaadi-saaxine meemiissantino daata calla dirtanno.

To display all records again, select the all entry in the AutoFilter combo box. If you choose Standard, the Standard Filter dialog appears, allowing you to set up a standard filter. Choose "Top 10" to display the highest 10 values only.

Umikkinni meemiissa uurrisate, qaafo 1 giddo doorantino bisiccuwa galagalte doorte qolte Daata - Meemo - Umikkinni meemiissadoori.

tip

Babbaxxitino AutoFiltere babbaxxitino shittuwara gaamate, umo baalante shitte aana daatabeeze tira hasiisannohe.


warning

Aritmeetike assishshuwa loosansantino meemonni kainohunni leellitannokki bisiccuwa leellitanno gede assitanno. Lawishshaho, giddoodi caccafo ledo meemiissantino bisiccuwa giddo noo hornyuwa ledo ikkitanno. Bisiccuwa meemote loosansiiso loosansaantu gedensaanni leellituro calla SUBTOTAL assishsha loosaansi.


Please support us!