Deactivating Automatic Changes

By default, LibreOffice automatically corrects many common typing errors and applies formatting while you type. You can immediately undo any automatic changes with +Z.

Aantetenni noohu LibreOffice Calc: giddo hiitto umikkinni soorra nna jallaagisa dandaattoro leellishannohe:

Umi-loosaancho Borro woy kiiro

Bisiccu giddo eo loosansattowoyite, LibreOffice Calc umisinni fiixoonsantino eo handaarichu caccafo giddo leellitinota kulanno. Kunino AutoInput yaamamanno.

To turn the AutoInput on and off, set or remove the check mark in front of Tools - AutoInput.

Barru suudishshira Umikkinni woleessa

LibreOffice Calc umisinni eo barruwate wido woleessanno. Lawishshaho, eo 1.1 xaa diri Arfaaso 1 ikke tiramanno, assootu akati qinoo garinni, bisiccoho loosansamino barru suudishshi garinni leellishamanno.

Eo borrote gede kiirantannota buuxate, Eo hanaffannoowa uurrinshshu-bicamme ledi. Uurrinshshu bicamme bisiccote giddo dileellitanno.

Maqishshu malaatta woyyadu maqishshu malaatanni riqiwantanno

Udiinne - Umikkinni rageessate doogga doori. Baadillicho dooggagiggishshi wido e'e Riqiwa malaatissooti.

Bisiccu Amado wo'mankkawooyite aleenni hanaffanno

Udiinne - UmikkinniRageessate doogga doori. Go to the Doogga giggishi wido ha'ri. Unmark senteensete giddo umi fidale jajjabba assi malaatissooti.

Qaale wolu qaalinni riqiwi

Udiinne- UmikkinniRageessate doogga doori. Riqiwi giggishshu wido ha'ri. Mittowa xaaddino qaalla doorte Huni qiphisi.

Please support us!