Sorote Kooduwa LibreOffice Calc giddo

Aantanno shae LibreOffice Calc ra sorote sokkara gudela"ate. Soro wirrisa amaddino bisicco giddo kalaqanturo, sorote sokkaDeerru Gaxiaana leellitanno.

Sorote Koodde

Sokka

Xawishsha

###

dino

Bisicco amadubba leellishate hala'lado di"ikkitino.

#FMT

none

This value is outside of limits valid for this format

501

Horweelo fikiima

Afirimalu giddo fikiimi horiweeloho.

502

Horiweelo yekkeramme

Assiishshu yekkeeramme horweelote. Lawishshaho, SQRT() assiishshira negaatiive kiiro, konnira ballo IMSQRT()horoonsiri.

503
#NUM!

Horiweelo womaame bixxille looso

Tiramme hornyo hakka geeshshi du'namme giddo shallagote gumma.

504

Eishshu dirto soro

Assiishshu eishshi horweeloho, lawishshaho, kiirote dargi borro, bisiccote maqishshi darga qara maqishsha.

507, 508

Soro: waaxo hanbe

Hawamme gonbo, lawishshaho, cufo gombuwa, kayinni fano gonbuwa ikkikkinni

509

Looso hawa

Loosu hawamino, lawishshaho, "=2(3+4) * ", loosu "2" nna "mereeri (" hawamino.

510

Sooramaanchote hawamme

Soorramaancho hawantino, lawishshaho lamu loosi mitteenni "=1+*2".

511

ooramaanchote hawamme

Assiishshu aamaminohunni roore soorramaano shiqishanno, lawishshaho, AND() nna OR().

512

Afirimalu du,namme

Compiler: the total number of internal tokens, (that is, operators, variables, brackets) in the formula exceeds 8192.

513

Naannifikiimu du'namme

Compiler: an identifier in the formula exceeds 64 kB in size. Interpreter: a result of a string operation exceeds 64 kB in size.

514

Giddoyiidi du'namme

Batinyu kiirote daati aana wo,aalamino looso diri (jaw. 100000) woy shallagote suuno du'namme.

515

Internal syntax error

Unknown error.

516

Giddooyidi ganallo soro

Matirikise shallagote suuno aana hedantanno, kayinni dileellitanno.

517

Giddooyidi ganallo soro

Afantinokki koodde, lawishshaho, lowo geeshsha haaroo assiishshi bortaje asiishsha amadinokki akkalu laalchi giddo hogowamino.

518

Giddooyidi ganallo soro

Soorramaancho dileellitino

519
#VALUE!

No value (instead of Err:519 cell displays #VALUE!)

Afirimalu barubba hornyo tirote dishiqqino; woy afirimalu giddo maqisantino bisicco kiiro darga borro amaddino.

520

Giddooyidi ganallo soro

Somaasinchu anfoonnikki somaasinchi koodde kalaqanno.

521
#NULL!

Internal syntax error (instead of Err:521 cell displays #NULL!)

No code or no result.

522

Doyichaamo maqishsha

FAfirimalu suwashshu woy suwinokki garinni maqisanno nna Wirriwirrubbate dooro - LibreOffice Calc - shallago hundaanni diqinaabbino.

523

Shallagate aante dixaaddanno

Assiishshu gawalote hornyo hawino, woy wirriwirro maqishuwa qineessantino jawa qaafubba giddo shiimiidi soorro di"iillitino.

524
#REF!

Not a valid reference (instead of Err:524 cell displays #REF!)

Soneessaanchu: caccafote woy haawiittimmate su'mi wirro tiramino. Tiraanchu: afirimalu giddo, caccafote, haawiittimmate, woy maqisantino bisicco amaddino shitte hawantino.

525
#NAME?

invalid names (instead of Err:525 cell displays #NAME?)

Badaanchu keenama didandaanno, lawishshaho, horote maqishshi dino, horote qaru su'mi dino, caccafote/haawiittimmate somaasinchi dino, maakiro dino, taaliweelu tonnishshu beehaanchi, giddo-ledi diafamanno.

526

Giddooyidi ganallo soro

Akkala, seeda kaa'lo dino, kayinni gumu qamattete afirimaliwiinni ikkiro akala bortajubbani daara dandaanno.

527

Gidoyiidi du'namme

Tiraancho: Maqishuwa, lawishaho bisiccote maqqishubba bisicco ikkitanno wote, lowo geeshsha karsantanno.

530

No AddIn

Interpreter: AddIn not found.

531

No Macro

Interpreter: Macro not found.

532
#DIV/0!

Zeerotenni beehaache

Beehaanchu loosaanchi/ beehaanchu 0
ikkiro Boodu rooru assiishshi tenne soro qolanno, Lawishshaho:
VARP 1 ajjanno tidho
STDEVP 1 ajjanno tidho ledo
VAR 2 ajjanno tidhubba
STDEV ajjanno 2 tidhubba
STANDARDIZE stdev=0
NORMDIST stdev=0

533

Nested arrays are not supported

For example, ={1;{2}}

538

Error: Array or matrix size

-

539

Unsupported inline array content

For example, ={1+2}

540

External content disabled

Happens if a function that requires (re)loading of external sources is encountered and the user hasn't confirmed reloading of external sources yet


Please support us!