Assiishsha

Xaa bisiccora afirimala ledanno. Tenne bido kisi, nna aanchite Eotw xuruurigiddo afirimala ei.

Tini bido Eote xuruuri saaxine baqqisama hoogguro calla leellitanno.

Icon

Assiishsha

Please support us!