Giraaficho

Dooramino uduunnichira akatubba muccisate cinaancho mayiinu fani.

Ofollona baqo

Resizes, moves, rotates, or slants the selected object.

Xuruura

Dooramino xuruurira suudisu doorsha qineessi.

Qarqara

Sets the fill properties of the selected drawing object.

Borrote akatubba tiri

Doorantino misilla woy borro giddo borrote roore akkattanna ofolla qineessi.

Bixxiluwa

Cufibixxilluwa muccisi surkantinofano suudishshi xuruura fana nna cufa.

Please support us!