Gaamo nna Gumishsha

Daatikkira gumishsha kalaqanna haawiittimmootanna caccafoota mitteenni gaama dandaatto ikkino daafira gaamubba tircho qiphisanni fuugisanna qoorsa dandaatto.

Tene hajajo injeesate...

Choose Data - Group and Outline.


Tittirshuwa Maaxi

Wirrisa amaddinota gaamantino haawiittimma woy caccafotittirshunni leellishanno. Baala gaamantino haawiittimma woy caccafo tittirshunni leellishate, gumushshame shae doorte, nna aanchite hattenne hajajo doori.

Tittirshuwa Leellishi

Wirrisa amaddinota gaamantino haawiittimma woy caccafotittirshunni leellishanno. Baala gaamantino haawiittimma woy caccafo tittirshunni leellishate, gumushshame shae doorte, nna aanchite hattenne hajajo doori.

gaamo

Defines the selected cell range as a group of rows or columns.

Babbadi

Doorsha babbadi. Xaaddino gaamo giddo,Goofimarchu haawiittimmooti woycaccafooti gaamote lexxinori ba"annoreeti.

Umikkinnigumishsha

Dooramino bisiccote hakka geeshshi afirimalubba woy maqishshubba amadiro, LibreOfficedoorsha umiloosaanchinni gumisanno.

Huni

Doorantino bisicco hakka geeshshinni harancho borro hunanno.

Please support us!