1ki, 2ki, 3ki Gaamo

Sase cinaancho xaphoomi gaamubbara qineessota badanno. Mittu mittunku gaxi mittu dani ofolla afirino.

Tene hajajo injeesate...

Choose Data - Subtotals - 1st, 2nd, 3rd Group tabs.


Nni gaami

Cinaancho xaphoomi shallagote harinsho qorqoratehasiratto caccafo dooranno. Doorantino caccafo amadubba soorranturo, Cinaancho xaphoomubbaumi loosaanchinni wirro higge shallagantanno.

Cinaancho xaphoomubbara shallaga

Cinaancho xaphoomisha hornyuwa amaddino caccafo(ta) doori.

Assiishsha horoonsiri

Cinaancho xaphoomubba shallagate horoonsira hasirattoha shallagote assiishsha doori.

Please support us!