Filters

Daatakki meemiissate hajajo leellishanno.

LibreOffice umi loosaanchi balaxe tiramino daatu kaima egensiisanno.

Tene hajajo injeesate...

Choose Data - More Filters.


Aantanno meemiissate doorshubba shiqqino:

Margeessu meemo

Mereggisa meemiisso gaama fajjanno.

Luphiima meemo

Lupheessama meemmo tiranno.

UmisinniMeemiissa

Doorantino bisicco hakka geeshshiwiinni meemo hunanno. Tenne hajajo dandeessatemeemo shiqqino darga bisiccote qarqari gidoyido qiphisi.

Maaxi AutoFilter

doorantino bisicco hakkageeshshi giddo Umi meemiisaanchi ilka maaxanno.

Please support us!