Maaxi

Hides selected rows, columns or individual sheets.

Tene hajajo injeesate...

Choose Format - Rows - Hide.

Choose Format - Columns - Hide.

Choose Sheet - Hide Sheet.


Select the rows or columns that you want to hide, and then choose Format - Rows - Hide or Format - Columns - Hide.

Shittete gaxa dooratenni shitte maaxa dandaatto nna aanchite Suudishsha - haawiittimma - Maaxidoorate. Maaxantino shittuwa attamu hakka geeshshi leella geeshsha diattamamanno.

Qaagishshu Bido

Hawiittimmate woy caccafote umaalli tao maaxantino haawiittimma woy caccafo leellishshanno.


Maaxantino hawiittimmoota, caccafoota woy shittuwa leellishate

  1. Maaxamino uduunne amaddino hakka geeshsha doori. Qlteno haawiittimma 1 giddonna caccafo A midaadi giddo saaxine horoonsira dandaatto. Shittuwate, tini qaafo dihasiissannote.

  2. Choose Format - Rows/Columns - Show or Format - Sheet - Show.

Please support us!