Calc giddo LibreOffice loosaasine

Aantanno loosaasine LibreOffice Calc giddo horoonsira dandaatto:

Malaattate loosaasine

Kuri loosaasine kiirote gumma qoltanno.

Loosaasincho

Su'ma

Example

+ (Ledo)

Ledishsha

1+1

- (Xeishsha)

Xeisa

2-1

- (Xeishsha)

Gurcho

-5

* (qaalu umi beeddakko)

Batishsha

2*2

/ (Murate gara)

Beehaache

9/3

% (Xibbishsha)

Xibbishsha

15%

^ (Nna)

Wolqisa

3^2


note

Prefix "-" (negation) has a higher precedence than "^" (exponentiation). For example -3^2 equals 9, which is the square of a negative number.


Heewisaano loosaasine

Kuri loosaasine adda woy kapho qoltanno.

Loosaasincho

Su'ma

Example

= (taleenyu malaate)

Taaleenya

A1=B1

> (Rooranno)

Rooranno

A1>B1

< (Ajanno)

Ajanno

A1<B1

>= (Rooranno woy taalanno)

Rooranno woy taalanno

A1>=B1

<= (Ajanno woy taalanno)

Ajanno woy taalanno

A1<=B1

<> (Taaliweello)

Taaliweello

A1<>B1


Borrote loosaasine

Loosaasine babbaxxitino borruwa mitte borro assite xaadisanno.

Loosaasincho

Su'ma

Example

& (Nna)

borrote xaadooshshe AND

"Arrisho" & "Barra" "Sanbata"


Maqishshu loosaasine

Kuri loosaasine bisiccote hakka geeshsha zeero, mitte woy roore bisiccuwara qoltanno.

Hakka geeshshi jawa balaxo, xaadooshshenna goofimarchu mittimma afidhino.

Loosaasincho

Su'ma

Example

: (Ledote malaate)

Hakka geeshsha

A1:C108

! (Darbu bixxille)

Xaadooshshe

SUM(A1:B6!B5:C12)

Xaadooshshu giddo baala bisiccuwa ledo shallaganno; konni lawishshi giddo, gumu gumma bisiccuwa B5 nna B6 ledooti.

~ (Taliide)

Xaadooshshe woy mittimma

Lame maqishshuwa adhannona maqishshu dirto qolanno, gura maqishshi qiniiti maqishshi aante xaadooshsheeti. Lame eiubba lameegge maqisantino. Woriidi shaera qaagishsha lai.


note

Muli yanna loosaminohu maqishshu xaadooshshi taaliide fikiima horoonsiranno. Afirimalu taaliidete losaanchi ledo shiqiro sofitiweere akalu laalchi giddo fanantinotera, so'ro qolantino.


Please support us!