Gura

Fafo qiniiti bisiccoha ajanna lame caccafooti amaddubba doorantino hakka geeshsha wonshanno.

Tene hajajo injeesate...

Choose Sheet - Fill Cells - Left.


Doorantino hakka geeshshira mitte hawiittimma calla heedusero, fafo qiniiti bisicco amado hakka geeshshaho baala wole bisiccuwa giddora hinkiilantano. Batinyu haawiittimmooti dooramiro, fafo qiniiti bisiccuwa gura bisiccuwa giddora hinkiilantanno.

Please support us!