CreateObject Function

UNO uduunnicho kalaqanno. Hattono xullaallote aana, OLE uduunne kalaqa dandaanno.

Tini metede eishshu gede sa'ino danu lawishsha kalaqqanno.

Syntax:

oObj = Uduunnichokalaqi( dana )

Example:


Type address
    Name1 As String
    City As String
End Type
 
Sub main
    myaddress = CreateObject("address")
    MsgBox IsObject(myaddress)
End Sub

Please support us!