Shell Function

Hasiisiro, wole loosansiiso hanafe aantanno xullaallote akata tiranno.

Ganallo:

Omolco (HarumuSu'a Naanni-fikiimate Gede[, Xullaalloteakata Intijerete Gede][, Param Naanni-fikiimate Gede][, bSync])

Eishsha

Harumusu'ma

Hanafa hasirootto pirogiraame gumulo haruma nna pirogiraamete su'ma.

Xullaalloteakata

Pirogiraame kalaqantanno xullaallo akata badanno baxi giwo intijere handaara. Konni woroonni noo hornyuwa dandeesanatanno:

0

Illachiishu maaxantino pirogiraame xullaallo aana no.

1

Illachiishu pirogiraamete xullaallo aana mereggisu bikka giddo no.

2

Illachiishu aja pirogiraame xullaallo aana no.

3

Illachiishu bati'ra pirogiraame xullaallo aana no.

4

Mereggisa bikka pirogiraame, illachiishiweello.

6

Aja pirogiraame xullaallo, illachiishu baqqado xullaallo aana gatanno.

10

Wo'ma-leellishalba leellanno.


Param

Hajajote xuruura badanno naanni-fikiimate handaara.

bSync

Tini hornyo Halaale ikke qinaawiro, Omolco hajajo nna LibreOffice assicho omolcu ha'rinshsho gumulantanno geeshsha keeshshitanno. wait until the shell process completes. If the value is set to false, the shell returns directly. The default value is false.

Error codes:

5 Horiweelo aante woshsho

53 Fayle diafantino

73 Dihajajantino

Lawishsha


Sub ExampleShellForWin
    Shell("c:\windows\calc.exe",2)
End Sub

Please support us!