ConvertToURL Function

Amuraatu fayle su'ma URL fayle wido woleessanno.

Syntax:


URLWidoWoleessi [fayletesu'ma]

Return value:

Naannifikiima

Parameters:

Fayletesu'ma: Faylete su'ma naannifikiimate gede.

Error codes:

5 Horiweelo aante woshsho

Example:


    amuraatufayle$ = "c:\hanqafaancho\mytext.txt"
    url$ = ConvertToURL( systemFile$ )
    print url$
    systemFileAgain$ = ConvertFromURL( url$ )
    print systemFileAgain$

Please support us!