Trim Function

Massagaanchonna hoodisamme foonqe naannifikiimate handaara giddonni hunanno.

Syntax:


Gara qoli( Borro Naanni-fikiimmate gede )

Return value:

String

Parameters:

Borro: Naanni-fikiimate handaara

Error codes:

5 Horiweelo aante woshsho

Example:


Sub ExampleSpaces
Dim sText2 As String,sText As String,sOut As String
  sText2 = " <*Las Vegas*> "
  sOut = "'"+sText2 +"'"+ Chr(13)
  sText = Ltrim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*> "
  sOut = sOut + "'"+sText +"'" + Chr(13)
  sText = Rtrim(sText2) ' sText = " <*Las Vegas*>"
  sOut = sOut +"'"+ sText +"'" + Chr(13)
  sText = Trim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*>"
  sOut = sOut +"'"+ sText +"'"
  MsgBox sOut
End Sub

Please support us!