FindPropertyObject Function

Uduunnichu su'minni uduunne dodammete wido naannifikiimate eishsha gede iillanno gede dandeessanno.

Lawishshaho, konni woroonni noo hajajo:


MyObj.Prop1.Command = 5

hajajote taysha lawanno:


Dim ObjVar as Object
Dim ObjProp as Object
ObjName As String = "MyObj"
ObjVar = FindObject( ObjName As String )
PropName As String = "Prop1"
ObjProp = FindPropertyObject( ObjVar, PropName As String )
ObjProp.Command = 5

Kuni su'muwa milli millotenni dodammete kalaqantanno gede fajjanno. Lawishshaho:

"TextEdit1" to "TextEdit5" in a loop to create five control names.

See also: FindObject

Ganallo:


FindPropertyObject( ObjVar, PropName As String )

Eishshuwa:

UdiVar: Dodammete tirate hasiratto udiinnichu soorramaancho.

AkatSu'ma: Dodammete iillisha hasiratto akatu su'ma baddanno naannifikiima.

Error codes:

5 Horiweelo aante woshsho

12 Tirantinokki soorramaancho

14 Horiweelo eishsha

52 Horiweelo faylete su'ma woy faylete kiiro

57 Udiinnicho I/O so'ro

Please support us!