Static Statement

Cinaancho biddissa woy assishsha giddo aantete deerrira soorramaancho woy dira egensiisanno, konni daafira soorramaanchu hornyuwa woy dira cinaancho biddissa fultu gedensaanni gattanno. Dim fooliishsho sumiimmuwano addimmote.

Qorophishu Bido

Soorrantannokki fooliishsho soorramaancho dira tirate dihoronsi'nanni. Dira rosantino bikka garinni badama hasiisannose.


Ganallo:


Soorramannokki VarSu'ma[(Gudate hanafi)] [VarDana gede], VarSu'ma2[(Gudate hanafi)] [VarDana Gede], ...

Lawishsha:


Sub ExampleStatic
Dim iCount As Integer, iResult As Integer
  For iCount = 0 To 2
    iResult = InitVar()
  Next iCount
  MsgSaaxine iGuma,0,"Dawaro"
End Sub
 
' Soorramannokki soorramaanchi kayshshira assishsha
Function InitVar() As Integer
  Static iInit As Integer
  Const iAjo Intijerete Gede = 40 ' kunni assishshi ajo hornyo qolo
  iInit = 0 ikkiro ' kayisaminoro buuxi
    iInit = iMinimum
  Else
    iInit = iInit + 1
  End If
  InitVar = iInit
End Function

Please support us!