Global keyword

Soorramaancho woy dira kalqe somora waatanno(hakkuno, dicinaanchu biddissi woy assishshi giddooti), xaa qurxi-yannara soorramaanonna dira baalante piroogiraamete mininna mojulete giddo addimmo ikkitanno.

Ganallo:


Kalqe VarSu'ma[(gudate hanafi)] [VarDana gede][, VarSu'ma2[(gudate hanafi)] [Vardana][,...]]

Lawishsha:


Global iGlobalVar As Integer
Sub ExampleGlobal
    iGlobalVar = iGlobalVar + 1
    MsgBox iGlobalVar
End Sub

Please support us!